חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!!

מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל אודות המשתמשים אגב שימושם  באתרי האינטרנט/יישומים/שירותים מקוונים במסגרת שירותי חלי ממן, לרבות: אתר התדמית  https://heli-group.co.il/ (להלן: “האתר“), אפליקציית “חלי ממן”, (להלן: “אתרים” או “השירותים המקוונים”).

האתר מופעל על ידי חברת חלי ממן בע”מ (להלן: “המפעילה“). האזור האישי באתר והאפליקציה פותחה ומופעלת  ע”י חברת חלי ממן און ליין בע”מ. ניהול התוכן איסוף החומר ושמירתו יעשה בשיתוף המנהלת עם המפעילה (להלן: “החברות“).

 

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לנוהגי המפעילה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל אודות המשתמשים אגב שימושם בשירותים המקוונים, וכיצד היא משתמשת בהם. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. כל שימוש שהוא בשירותים המקוונים (לרבות הורדתם  למכשיר קצה, גישה אליהם או כל שימוש אחר שהוא בהם מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברות. נא קרא אותה בעיון בטרם תעשה שימוש בשירותים המקוונים. אינך חייב להסכים לה, אולם באם אינך מסכים לה, אינך רשאי להשתמש בשירותים המקוונים.  

מידע הנמסר לאתרים ביוזמת המשתמש– שירותים מסוימים הניתנים באתרים או באמצעותם  טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקשת לצרוך, לרבות מילוי הצהרת בריאות, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי,  דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו”ב. זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב”שדות החובה”, לא ניתן להירשם לשירותים המקוונים הטעונים רישום, למשל: ללא הצהרת בריאות חתומה ותשלום בגין השירות שנבחר. ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש באתרים לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת.

ככלל השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18 שנים. במידה ושירות מסוים יתאפשר למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים, על משתמשים אלו לקבל הסכמה/אישור של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברות  עשויות לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאה, תרמית והתחזות.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרים– חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך בשירותים המקוונים הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מידע הרפואי הנאגר במערכות הממוחשבות של החברה ושניתן על ידיך במסגרת הצהרת הבריאות עליה חתמת עם רישומך לשירותים המקוונים ובמסגרת קבלת השירות משמש את נותן השירות  לליווי הליך המשתתף ולמתן ייעוץ מותאם אישית.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים המקוונים ובמהלך קבלת השירות לרבות הנתונים מהצהרת הבריאות שלך וכן הנאסף בעת השימוש בשירותים המקוונים, יישמרו במאגר מידע של המפעילה בהתאם להוראות הדין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, לא ניתן יהא לספק לך שירותים אלו.

 

שימוש במידע

במהלך גלישתך באתרים, אפשר ויצטבר אצל המפעילה מידע על העדפותיך השונות בגלישה, כגון המאמרים והסרטונים בהם צפיתי ואותם קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו”ב. החברה שומרת את המידע הנ”ל במאגריה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן: כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להפיק ייעוץ טוב יותר, המידע שישמש את האתרים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתרים, לרבות לשם יצירת אזורים אישיים, או משלוח כתבות וידיעות המותאמות להעדפותיך. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים. האתרים רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, , עם זאת, האתרים לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים. לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך אישית. לשם התפעול התקין ופיתוחו של האתר, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

לא יועברו לצדדים שלישיים פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך  בשירותים המקוונים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המפעילה ו/או חברות קשורות לה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל המפעילה ו/או חברות שקשורות לה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור. כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת למפעילה ו/או לחברות הקשורות לה  ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה. אם המפעילה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות השירותים המקוונים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירותים המקוונים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרים ו/א באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתרים ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברות. בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

 

Cookies

באתרים נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. ניתן לבטל את השימוש בקבצי “cookies” על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

 

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

האתר והחברה נעזרים בחברות שונות המספקות להם ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

 

 

אבטחת מידע

המפעילה ו/או מי מטעמה דואגת כי מערכותיה ושרותיה המקוונים  יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעילה ו/או חברות הקשורות לה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה.

 

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או בדואר רגיל לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה.

 

.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרים. המשך השימוש באתרים, לאחר שינוי מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

 

 

 

 

 

 

 

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות