חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!

תקנון תנאי שימוש

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תקנון תנאי השימוש שלהלן חל על כל גולש באתר התדמית  https://www.heli-group.co.il/ (להלן: “האתר“) המופעל על ידי חברת חלי ממן בע”מ ו/או כל מי שמשתמש בשירותים הדיגיטליים השונים המוצעים באתר ו/או ביישומיו ו/או באמצעותם יחד או לחוד. האתר ויישומיו נועדו לשמש ערוץ תקשורת נוסף עם הלקוח ולעבות  את השירותים המקוונים  במסגרת שירותי חלי ממן (להלן:  “”האתר ויישומיו“).

תקנון תנאי השימוש דנן מהווה הסכם על פי דין בין המשתמש באתר ויישומיו (להלן: “הלקוח”/”המשתמש”) ובין המפעילה.

תנאי השימוש יחולו לגבי כל שימוש באתר ויישומיו בין אם באמצעות הזנת נתונים ו/או הזמנת שירותים ורכישה באמצעותם. כולל כל השירותים בין אלה שקיימים ובין העתידיים. כל שימוש שהוא באתר ויישומיו (לרבות הורדתם  למכשיר קצה, גישה אליהם או כל שימוש אחר שהוא בהם) מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה ולמדיניות הפרטיות המשולבים בו  ובנוסף מתפרסמים  באתר במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, כולן או חלקן, הנך מתבקש להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר, ביישומים ובשירותיהם.

תנאי שימוש אלו אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך האתר. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כפופה לתנאיו הפרטניים של אותו אתר וללא קשר לתנאי תקנון זה ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

האתר מציג תכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, מידע אודות פעילות הקבוצה. כמו כן, האתר משמש כאתר מכירות.

 האזור האישי באתר ואפליקציית חלי ממן שמכונה אפליקציית כרטיס לקוח (להלן: “האפליקציה“) תומכת בתהליך של המשתתף/לקוח-  ומאפשרת לקבל שירותים שונים משירותי חלי ממן בהתאם למנוי, לצפות בתכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, ולבצע פעולות שונות, כגון:  לצפות ולהזין מאפיינים אישיים אודות מצב גופו ובריאותו של המשתמש והעדפות מזון, כגון: גובה, משקל, מצב רפואי, נתוני שקילה, ,תפריט מותאם, מעקב  שתיה, מתכונים, מילוי יומן אכילה להגדיר יעדים ומטרות, תזכורת להישקל ותזכורת לארוחות, התרעות  לפי זמני ארוחות, פעילות גופנית, אורח חיים יומיומי של המשתמש, והכל בהתאם למנוי.

האזור האישי באתר והאפליקציה מיועדים ללקוחות פעילים בשירותי חלי ממן ולמשתמשים אחרים שהחברה תתיר להם להשתמש בה. השימוש  באזור האישי באתר ובאפליקציה הינו למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

האפליקציה מיועדת לפעול במכשירים סלולאריים מסוג “איפון” של “אפל” או בעלי מערכת הפעלה מסוג “אנדרואיד”.

המשתמש מסכים בזאת כי ידוע לו  כי האזור האישי באתר והאפליקציה פותחה ומופעלת  ע”י חברת חלי ממן און ליין בע”מ (להלן: “המנהלת“). עוד ידוע ומוסכם בזאת כי ניהול התוכן איסוף החומר ושמירתו יעשה בשיתוף המנהלת עם חברת חלי ממן בע”מ.

 

שימוש באתר ויישומיו וביצוע כל פעולה או רכישה כפופים  להסכמתך ולתנאים שיפורטו להלן:

 1. השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18 שנים. כל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר ויישומיו לרבות רכישת שירותים כלשהם באתר, מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר משפטית על פי דין לעשות שימוש באתר ויישומיו או שניתן לו אישור הורים ו/או אפוטרופוס להצטרפות לשירותי הקבוצה ו/או לשירותים המקוונים ו/או לעשות שימוש באתר ויישומיו והסכמתם לתקנון (ככל ושירות מסוים יתאפשר למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים),  ומתחייב כי הוא  מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או  תביעה בקשר עם התקנון ו/או בקשר לאתר ויישומיו  ו/או בקשר לשימוש בהם ורכישת שירותים באמצעות האתר.
 2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון באתר, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר, והוא בלבד.
 3. רכישת המוצרים/השירותים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף כדין. התשלום באמצעות כרטיס האשראי מותנה באישור חברת כרטיס האשראי לתשלום באמצעות כרטיס הלקוח ובהתאם להרשאת נותן השירותים במועד הרכישה.
 4. הרישום לאתר ויישומיו ו/או השימוש בתכני האתר ויישומיו ו/או רכישה באתר כפופים לתנאים וההגבלות החלים על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה.
 5. הפעילות באתר ויישומיו וקבלת השירותים בהם כפופים להליך הרשמה מצד המשתמש. במסגרת הליך ההרשמה המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כתובת, מס טלפון, דואר אלקטרוני ועוד נתונים גופניים כגון: משקל, גובה, מבנה גוף ועוד. המשתמש מסכים למסור את הפרטים הדרושים לצורך הפעילות באתר ויישומיו והוא מוותר על כל דרישה מהמפעילה בגין מסירת פרטים אלה.
 6. המשתמש מאשר כי כתובת האימייל או מס’ הנייד שהוזנו תשמש כשם המשתמש שלו בכל כניסה לאזור האישי באתר ולאפליקציה בצירוף סיסמא אותה יבחר גם כן בעת הרישום הראשוני.
 7. המפעילה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים להירשם לאתר ויישומיו ו/או לרכוש מוצרים/שירותים באתר- וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים/שירותים ו/או היה רשום בעבר באחד מכל שירותי חלי ממן (לעיל ולהלן: “הקבוצה”). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית לבטל את הרישום/גישה לאתר ויישומיו מכל סיבה לרבות (אך לא רק) באחד מהמקרים הבאים:
 • א. אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים או מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרשמה.
 • ב. ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של האתר.
 • ג. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, לסייע, לעודד או להקל ביצועו של מעשה כזה.
 • ד. חברת האשראי חסמה או הגבילה לשימוש את כרטיס האשראי של הלקוח בדרך כלשהי.
 • ה. בגין הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות שיוצע באתר.
 • ו. מסירת המשתמש והסיסמא שמאפשרים לו שימוש באתר ויישומיו, לידי צד שלישי.
 1. המפעילה רשאית לשנות בכל עת ומכל סיבה שהיא את התוכן המוצג באתר ויישומיו ו/או היצע ו/או מידע ו/או כל עניין אחר הקשור בשירותים הניתנים או במידע ו/או מגוון המוצרים ו\או השירותים (להלן: “השירותים”) לפי ראות עיניה. המפעילה אינה מבטיחה ששירות ו/או מוצר קיים יוצע למכירה באתר גם בעתיד. המפעילה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון כלשהוא. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית משירות מסוים או שלא לספקו כלל.
 2. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.
 3. המפעילה שומרת את הזכות לשנות את מחירי השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 4. המפעילה תשתדל לבצע את אספקת השירותים תוך פרק הזמן הקצר ביותר, ואין לראות בכך התחייבותה לעמוד בפרק זמן מוגדר כלשהוא. וזאת בשל אילוצים ועיכובים שיכולים להתרחש הן באספקת תקשורת לשרתי המפעילה והן מצד הספקים בכלל לרבות בתקלות של הדואר או חברות המשלוחים.
 5. המפעילה רשאית להתנות אספקת שירותים לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום, המפעילה רשאית שלא לספק שירות ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
 6. המפעילה אינה נוקטת במדיניות של פיצויים עקב אי אספקה או אספקה באיחור של שירות.
 7. המפעילה לא תהא אחראית לכל תקלת תקשורת כלשהיא לרבות כזו שתקשה על מהלכן התקין של הזרמת התכנים המוצעים ובכללם אלו ששולם בעבורם.

 

ביטולים

 1. ביטול עסקה יהא בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. פנייה בנושא ביטול עסקה יש להפנות למפעילה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected]/ באתר /  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 1700-507-508)
 2. ההרשמה לתוכנית של חלי ממן ו/או למי משירותי האתר (להלן: “התוכנית“) הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.
 3. ככלל לא תתאפשר החזרת תשלום בגין שירותים שנרכשו מכל סיבה שהיא לרבות בעיות תקשורת ולא יתקבלו עבורם החזרים כלשהם. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השירות/מוצר/מנוי/ תוכנית/מסלול שרכש גם אם לא מומש על ידי הלקוח בפועל ו/או מומש באופן חלקי.
 4. המפעילה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לשיקול דעת המפעילה, המחיר שיחושב על תקופת השימוש הינו לפי מחיר חודשי לפני הנחות, מבצעים ומתנות ובהתאם לתקופת המינימום המחויבת בתשלום במסגרת המנוי הנבחר (במידה ויש).
 5. באשר לתקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהלקוח להשתמש באתר באופן תקין ליותר מ 24 שע’, יוכל הלקוח ורק לאחר שהודיעה המפעילה כי אכן התקלות היו תקלות שבאחריותה הו אז יוכל הלקוח לקבל שירות דומה ו\או אחר שיוצע על ידה והוא שווה ערך לשירות שנרכש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה בלבד.
 6. הודעה על ביטול השירות תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה והכל לפי החלטת המפעילה.
 7. הוחלט כי שירות יופסק ו\או ישונה לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית המפעילה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר/שירות חלופי שווה ערך, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 8. מפעילת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי לרבות נזק כספי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

 

אחריות

 1. האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ויישומיו לרבות בשירותים המוצעים באתר ו/או התפריטים ו/או חברת חלי ממן בע”מ ו/או חברת חלי ממן און ליין בע”מ, לפי העניין, ועובדיהן ו/או מי מטעמן אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ כלשהו ו/או ייעוץ אישי מכל סוג  ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו  ו/או כל שימוש במידע המצוי באתר ויישומיו ו/או בשירותיהם השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה או לנזק העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. באחריות המשתמש לבצע מה שנכון ומתאים לרמת היכולת הפיזית, המצב הרפואי הגופני והנפשי שלו.

היוועצו ברופא לפני התחלה מעשית ויישום של תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי  לרבות תחילת פעילות גופנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ההרזיה של חברת חלי ממן בע”מ ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או חברת חלי ממן און ליין בע”מ ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית ו/או לקחת חלק בשירותי האתר ויישומיו, לרבות: על הרכב תכנית האכילה בתוכנית ופעילות גופנית ובאחריות המשתמש לדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

 1. כתנאי להצטרפות לתהליך /לתוכנית/ לשירותי הקבוצה יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת החברה וביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה.
 2. המפעילה ו/או מטעמה אינה אחראית לכל נזק או פעולה שנגרמו למשתמש או לצד ג’ כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים או לא מדויקים במסגרת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר ויישומיו.

 

 1. ברישום לאתר ו/או לאזור האישי ו/או הורדת היישום ובמסירת פרטיו האישיים המשתמש מאשר כי בדק את השירותים הניתנים בהם ומצא אותם כמתאימים לצרכיו ומטרותיו, למשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין האתר ויישומיו ושירותיהם השונים לרבות יכולות היישום, מגבלות, תכנים והתאמה לצרכיו.
 2. כל שימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכני האתר ו/או בתכני האפליקציה ו/או בשירותי האתר ויישומיו ו/או בתוכנית ההרזיה ו/או בפעילות גופנית, הינו באחריות הבלעדית של המשתמש והוא פוטר את חברת חלי ממן בע”מ ו/או חברת חלי ממן און ליין בע”מ ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא  ו/או  למצבו הבריאותי ו/או הנפשי ו/או מצב פיזי ו/או נזק גופני ו/או פגיעה ו/או בעיה רפואית  הנובע ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם מהשימוש הנ”ל ו/או מהשתתפותו בתוכנית ו/או הקשורים, במישרין או בעקיפין, להשתתפותו בתוכנית ו/או לשימושו בשירותי האתר ויישומיו ו/או מאימון גופני ו/או יכולת האתר ויישומיו מגבלות, תכנים והתאמה לצרכיו, ומאשר כי הוא נושא במלוא הסיכון ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור והוא נותן הסכמתו כי לא  יפתח בהליכי תביעה בעניין.
 3. המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו למשתמש בגין שימוש של אדם אחר בסיסמתו, בין בידיעתו ובין שלא.
 4. האחריות לפעולתם התקינה של השירותים לרבות בעיות תקשורת אינטרנט אינה של המפעילה ו/או מי מטעמה ואינם באחריותה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
 5. גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, השתתפות בפעילויות האתר, שימוש באפליקציה, שימוש בתכנים והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי תקנון זה  והתקנון הרלוונטי לפי העניין וכן כי הוא נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיה רפואית העלולה להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מהשימוש ו/או ההשתתפות בתוכנית ו/או בשירותי המפעילה ו/או תכני האתר ויישומיו ו/או פעילות גופנית כלשהי.
 6. אחריות לשירותים/מוצרים השונים הנמכרים באתר, באם ישנם, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על השירות תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול מפעילת האתר ו/או המנהלת. כל עסקה שתיעשה בעקבות המשתמש באתר ויישומיו עם צד ג’ אינה כוללת את המפעילה ו/או המנהלת ו/או מי מטעמן כצד או כאחראית בעסקה.
 7. למפעילה ו/או למנהלת אין אחריות מסוג כלשהו למוצרים ו/או לשירותים המפורסמים באתר ויישומיו, באם ישנם. האחריות הבלעדית על פרסום התכנים לרבות עיצובם ואופן הצגתם הינה של אותם חברות או גופים שמפרסמים. על המשתמש האחריות לבדוק את טיב המוצרים והשירותים שיפורסמו והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלשהיא מהמפעילה ו/או המנהלת בגין התכנים המופיעים לרבות אמיתות או בגין השירות.
 8. המפעילה ו/או המנהלת אינה נושאת בכל אחריות לכל מקרה בו פרטי המשתמש לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר ו/או באפליקציה ו/או להצטרף לאתר ויישומיו.
 9. המפעילה ו/או המנהלת אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהשירותים, אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של המפעילה ואז האחריות מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 10. המפעילה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות למעשים או מחדלים של ספקי שירותים או מי מטעמם.
 11. המפעילה ו/או המנהלת עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר ויישומיו יחד עם זאת, המפעילה ו/או המנהלת אינה מתחייבת שהשירות באתר ו/או באזור האישי באתר ו/או  האפליקציה יהיו זמינים בכל עת ו/או לא יופרע או יהא  בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, חסין לגישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 12. המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המתפרסמים באתר ויישומיו ו/או שימוש בשירותי הקבוצה ו/או מהשתתפות בתוכנית ו/או במהלך ו/או כתוצאה מאימון גופני ו/או על המידע שמופיע ושמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.

קניין רוחני

 1. האתר, האזור האישי באתר והאפליקציה כמו גם כל המידע שבהם כוללים זכויות יוצרים, סימני מסחר ומאגרי מידע לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר ויישומיו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות ביחס לאפליקציה, עיצובה, תוכנה, עריכתה, בסימנים המסחריים, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המוצג באתר, באזור האישי באתר ובאפליקציה הינן קניין בלעדי של המפעילה ו/או האפליקציה או ספקי התוכן שלה ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או לחברות שלובות או קשורות לה.
 2. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ו/או לאפשר לאחרים לעשות כן ו/או להשתמש בנתונים ו/או תכנים ו/או כל מידע אחר שבאתר ויישומיו מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה וללקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד.
 3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית בשם מוצר, כסימן מסחרי או חלק ממנו, או בפרסום כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

תוכן האתר ויישומיו

 1. המפעילה שואפת לספק את המידע המוצג באתר ויישומיו במדויק ובשלמותו וללא כל הפרעות. בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר ויישומיו. המפעילה אינה יכולה להתחייב כי האתר ויישומיו יהיו זמינים ללקוח בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות.
 2. בנוסף השימוש באתר ויישומיו על כל תכניהם והשירותים המוצעים בהם, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. המפעילה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 1. המפעילה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה. כמו כן באפשרות המפעילה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.
 2. המשתמש מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי המפעילה. וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן מבלי שהמפעילה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.
 3. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 4. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו ו/או העלאת תוכן על ידו באתר ויישומיו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או זכויות יוצרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנו גרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או חומרים המהווים פגיעה בפרטיותו של אדם או לשון הרע או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות ו/או העלאת תוכן על ידו.
 6. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המפעילה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 7. ידוע למשתמש כי המפעילה או מי מטעמה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תוכן ו/או הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחרו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש אשר יש בה להפר את התנאים שלעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 8. המפעילה ו/או המנהלת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירות או למנוע את השימוש באתר ו/או ביישומיו ו/או להסיר משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המפורטים לעיל, וזאת אף ללא הוכחת עילה. מובהר בזאת, כי המפעילה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 9. המפעילה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. הקישורים באתר ויישומיו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הלקוח. באתר וביישומיו  עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של המפעילה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי המפעילה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 2. קישורית לאתר שאינו של המפעילה ו/או המנהלת, אינה מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

שימוש בתכנים ומידע הגנת פרטיות

 1. התכנים המוצעים באתר ויישומיו הינם בבעלותם הבלעדית של המפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. המפעילה ו/או המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל עליו.
 2. המפעילה ו/או המנהלת תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר ו/או ביישומיו, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר ויישומיו לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 3. במהלך גלישתך/שימושך באתר ויישומיו יצטבר מידע על המשתמש. המשתמש מסכים כי המידע הנ”ל לרבות פרטיו האישיים ומידע אישי  ישמר במאגר המידע של המפעילה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות. והכל למטרות המפורטות להלן: לצורכי הפעילות השוטפת ומתן השירות והייעוץ במסגרת התהליך של המשתתף, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, ולהתאימם ככל שניתן להפיק ייעוץ טוב יותר, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים לרבות לשם יצירת אזורים אישיים, ליצירת הקשר עם הלקוח, לשם התפעול התקין ופיתוחו של היישום, לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך אישית. לצורך רכישת מוצרים ושירותים. שליחת  מידע בדבר השירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים, מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית. . המפעילה ו/או המנהלת מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם מהקבוצה.

הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת  הרישום לאתר ויישומיו ו/או השימוש בשירותי האתר ויישומיו ו/או בתכניהם ו/או רכישה באתר, נמסרים מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסרם.

המשתמש מסכים בזאת כי הדבר לא יהווה כפגיעה בפרטיותו וכן כי הוא מוותר בזאת על כל טענה בגין כל דין בגין שימוש במידע האמור לרבות כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.

ידוע למשתמש שבעצם הצטרפותו לשירותים המקוונים ו/או לאפליקצייה ו/או לאתר ו/או לשירותיהם ו/או השימוש בתכנים ו/או ביצוע רכישה הינו נותן הסכמתו בעניין.

 1. המשתמש רשאי בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של הקבוצה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא לכתובת [email protected].איסוף המידע על המשתמש/הנתונים ייעשה על ידי המשתמש עצמו וזאת באמצעות הזנת נתונים ומידע דיגיטלי, תמונות או כל אמצעי מדיה אחר שיידרש לתוך האתר ויישומיו, או על ידי איסוף הנתונים מאפליקציות ותוכנות אחרות הקיימות ומופעלות במכשיר הסלולארי של המשתמש כגון: שירותי מיקום, אפליקציות בריאות המנטרות פעילות גופנית המבצעות על ידי המשתמש וכו’ והן באמצעות מי שמלווה את התהליך של המשתתף מטעם החברה כגון: מנחה קבוצה/תומך/ת באונליין.
 2. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookieבכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של לקוחות וניתוח תנועת הלקוחות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה בכל העת. במהלך הזנת הנתונים על ידי הלקוח באתר ישלח למחשבו קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי הלקוח בעת שימושו  באתר במטרה לשפר השירות. כמו-כן, המפעילה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר.
 3. המפעילה ו/או המנהלת דואגות כי המערכות והשירותים  המקוונים  יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה.
 4. המפעילה ו/או המנהלת אינן נושאות בכל אחריו בגין שימוש במידע אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעותן כי אם על ידי צדדים שלישיים ואשר אינם בשליטתן, כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות, שיתופי פעולה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

אזורים מוגבלים לשימוש באתר

 1. המפעילה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להתנות כניסה לחלקים מסוימים באתר ו/או לשירותים ו/או יישומים מסוימים באתר ו/או לאפליקצייה לרבות: ללקוח בהתאם למנוי/שירות הנרכש ו/או לפעילות מסוימת ו/או בתשלום נוסף או ללא תשלום.

שיפוי

 1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה לרבות הוצאות משפטיות עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה כלשהיא בצד שלישי כלשהו שגרם המשתתף ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתתף במסגרת השתתפותו בשירותי המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או בתוכנית ו/או במפגשים.

אזור שיפוט

 1. בכל מקרה בו התגלעה כל מחלוקת בין הלקוח לבין המפעילה, הלקוח מסכים בזאת כי הדינים שיחולו על הסכם שימוש זה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר הינם דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו בית המשפט המוסמך לכך במחוז חיפה.

 

 

 

תנאי רכישה

להלן יובא פירוט תמצית הוראות התקנונים (יודגש כי תקנון החברה המשתנה מעת לעת, מפורסם באתר החברה והוא התקנון המחייב(:

 1. מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות ולהתייעץ עם גורם מוסמך רלוונטי לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית ובכלל זה: תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי לרבות תחילת פעילות גופנית, על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות ו/או ביצוע פעילות גופנית.
 2. התפריט שמקבל/ת המשתתף/ת מבוסס על הפרטים שנמסרו על ידו/ה במסגרת מילוי הצהרת בריאות.

יודגש כי התוכנית ו/או תכני התוכנית ו/או המידע ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציית חלי ממן, לרבות בשירותים המוצעים בחברה כגון(אך לא רק): תפריטים, מתכונים ו/או באתר חלי ממן https://www.heli-group.co.il/ וביישומיו אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ אישי מכל סוג   ו/או ייעוץ מומחה ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות עליהם ו/או  כל שימוש במידע המצוי בהם הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.
ככלל, כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה או לנזק העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. באחריות המשתתפ/ת לבצע מה שנכון ומתאים לרמת היכולת הפיזית, המצב הרפואי, הגופני והנפשי שלו/ה ולדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

 1. תנאי סף להצטרפות
  חלק מהליך ההרשמה וכתנאי להצטרפות לאחת מתוכנית הליווי ותמיכה להרזיה ושמירה על אורח חיים בריא של חלי ממן (להלן: “התוכנית“), יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת החברה. ביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה, לרבות מהסיבות הבאות:
 • ככלל, ההרשמה לקבוצות התמיכה לאורח חיים בריא של חלי ממן היא לבעלי מדד BMI    5 ומעלה בלבד (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה).
 • ככלל, ההרשמה לתוכנית הדיגיטלית/אונליין של חלי ממן היא לבעלי מדד BMI  21 ומעלה בלבד (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה).
 • ההשתתפות של נשים בהריון כפופה להחלטת החברה בעניין (ללא קשר למדד ה – BMI).

משתתפת שממשיכה בתוכנית בתקופת ההיריון מתחייבת  לוודא מול רופא  כי אין מניעה להשתתפותה בתוכנית הרזיה, בפעילות גופנית ובמפגשים ולהיות בפיקוח ומעקב גורם רלוונטי.

 • לא יתאפשר לאנשים הסובלים ממחלת כליות כרונית להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).
 • לא יתאפשר לאנשים המאובחנים ו/או אובחנו בעברם בהפרעות אכילה מסוג בולימיה נרבוזה ו/או אנורקסיה להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).
 • על אנשים שצורכים תרופות באופן קבוע (חולה סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לעדכן את הפרטים בהצהרת הבריאות ולהיות במעקב אצל דיאטנית (מעקב דיאטנית החברה כרוך בתשלום נוסף) ואצל הרופא המטפל.
 • בני נוער וילדים עד גיל 18: ההשתתפות כפופה לאישור החברה והוראות החברה בעניין.
 • החברה רשאית לבקש אישור רפואי או אישור מאפוטרופוס להשתתפות בתוכנית, כתנאי להצטרפות או המשך השתתפות בתוכנית ואין בהמצאת אישור כאמור ו/או בבקשתו ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו ו/או בקשתו כדי להוות אישור בדבר התאמת המשתתף/ת להשתתפות בתוכנית ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה ו/או לצמצם את אחריות המשתתף/ת.
 1. תנאי רכישה:
  1. תקופת תוכנית/מסלול/מנוי (להלן: “מנוי”) :
 • “חודש” מוגדר 4 שבועות.

 

 • תקופת המנוי הינה למימוש ברצף.

 

 • ההצטרפות לשירות תיכנס לתוקפה ביום התשלום ו/או ביום מימוש/הזנת קוד קופון (להלן: “ההצטרפות לשירות”).

 

 • מועד תחילת מנוי: מועד השתתפות ראשון במפגש ו/או הינתן הגישה לתכני האתר ו/או האפליקציה ו/או לתכני התוכנית, לפי המוקדם מבניהם (להלן: “מועד תחילת מנוי”).

!עם מועד תחילת מנוי שירות החברה פתוח עבור המשתתפ/ת, תכני השירות חשופים בפניה/ו ויש לו/ה אפשרות להשתתף בכל הקטגוריות המוצעות במסגרת המנוי.

במנוי לתוכנית דיגיטלית מלאה ו/או משולבת כגון: במנוי פרימיום, ניתנת למשתתתפ/ת גישה לתכני התוכנית/ תכני האתר / תכני האפליקציה עם ההצטרפות לשירות, כך שתכני השירות חשופים בפני המשתתפ/ת  ויש לו/ה  אפשרות להשתתף בכל הקטגוריות המוצעות בהם בהתאם למנוי.

!כניסה לאפליקציה ו/או  התחברות לאזור האישי  באתר לאחר מועד תחילת מנוי מהווה שימוש במוצר.

!כמו כן, אי פנייה להפסקת גישה לתכני התוכנית ו/או האתר ו/או האפליקציה קודם למועד תחילת מנוי, כמוה כשימוש במוצר.

 

 • במקרה של רכישת מנוי נוסף – תקופת המנוי החדשה תתחיל ברצף מיד עם סיום תקופת מנוי קודמת.

 

 • בשימוש בשובר/קופון יש להתחיל את המנוי בהתאם לתוקף המימוש כמצוין בדף המוצר בעת הרכישה.

 

 1. ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה. (היוזר הינו יוזר אישי, הגישה לתכני התוכנית באתר או באפליקציה כפופה להזנת שם משתמש וסיסמא ו/או ת.ז.)

 

 1. במידה ובמועד רכישת מנוי ניתנה הטבה, ההטבה הנ”ל ניתנת למימוש/תקפה אך ורק ונעשה שימוש מלא בכל תקופת המנוי שנרכש ו/או התקיימו התנאים המלאים לקבלת ההטבה, שאחרת החיוב בגין המוצר שניתן בהטבה יהא בהתאם לעלות שווי המוצר שניתן בהטבה ו/או ההטבה לא תילקח בחשבון  ו/או לא תיחשב כחלק מתקופת מנוי.

 

 

 1. הקפאה:
 • אין אפשרות לבצע הקפאה במנוי חודשי ו/או במנוי מתחדש ו/או במנוי קופון ו/או במנוי שובר ו/או במנויים במסגרת הסדרי הטבת מחיר ו/או במנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים עם מקום עבודה ו/או במנוי לתוכנית דיגיטלית מלאה/ קורס מקוון ו/או תוכנית דיגיטלית חלקית ו/או במנוי משולב.
 • במנוי שיש בו אפשרות הקפאה או במנוי שלפנים משורת הדין אושרה בו הקפאה, יחולו הכללים הבאים:

–  ניתן להקפיא פעם אחת בלבד במהלך תקופת מסלול  בכפוף להודעה מראש לשירות לקוחות של החברה.

ככלל הקפאה אפשרית רק במסגרת טווח המסלול הנרכש (כאשר המסלול הנרכש בתוקף).

– מועד תחילת ההקפאה הינו המועד שבו נמסרה ההודעה על ההקפאה.

-מינימום משך ההקפאה -שבועיים רצופים ומעלה.

– אין הקפאה של מפגש בודד באף אחד מהמסלולים.

בעת חזרה מהקפאה במסגרת טווח המסלול הנרכש (קודם לתאריך סיום תקופת המסלול המקורי), ניתן יהא לממש ברצף את מס’ השבועות שנותרו מתקופת המסלול  לאחר ניכוי מס’ השבועות שחלפו מתקופת המסלול עד למועד תחילת ההקפאה. לדוגמא:  נרכש מסלול 3 חודשים, במועד ההודעה על ההקפאה חלפו  מתק’ המסלול 5 שבועות- בעת החזרה מההקפאה לפני סיום תקופת המסלול המקורי ניתן יהא לממש ברצף 7 שבועות.

בעת חזרה מהקפאה מעבר לתאריכי טווח המסלול (מעבר למועד תום תק’ המסלול) ולא יאוחר מ-12 חודשים מיום התשלום, יינתן זיכוי למימוש בחברה כמפורט בתקנון החברה.

  לא ניתן לבצע הקפאה ולאחר מכן לחזור מהקפאה ואז לבקש זיכוי למימוש, וזאת היות ולא ניתן לעצור מסלול פעמיים.

 

 1. “זיכוי למימוש”

משמעו יתרה כספית למימוש בשירותי חלי ממן. זיכוי למימוש  תקף עד 12 חודשים מיום התשלום עבור המנוי ויחושב בהתאם למפורט בתקנון החברה. ככלל מסך עלות התשלום ששולם בפועל  עבור רכישת מנוי תנוכה עלות ההשתתפות בתוכנית (השתתפות בתוכנית= התקופה שחלפה מתקופת המנוי). יובהר כי  עלות  ההשתתפות בתוכנית תחושב לפי עלות  של מנוי חודשי בהתאם למחירון הקיים בחברה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל). בכל מקרה יודגש כי אין זיכוי/ זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמנויים.

 

 1. בקשת ביטול:
  • ככל ועומדת ללקוח/ה זכות לביטול, בהתאם לתנאי רכישת המנוי ו/או לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, עליו/ה למסור בקשה בעניין  לשירות לקוחות של החברה באמצעות דוא”ל:   [email protected]   או בטלפון: 1700-507-508.
  • ביטול בתוכנית דיגיטלית מלאה ו/או תוכנית משולבת תוכנית דיגיטלית: בשל אופי המוצר/השירות ותכניו ובהתאם להוראות סעיף 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן וסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה/מנוי עד לתום תקופת המנוי שנרכש ממועד תחילת מנוי, ולא עומדת כל זכות לקבלת החזר כספי
  • ביטול במנוי לקבוצות התמיכה בלבד:
 • ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום התשלום/ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה קודם להשתתפות במפגש ו/או מועד תחילת מנוי לפי המוקדם, והכל בכפוף להוראות הדין.
 • במקרה שהתבקש ביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם להשתתפות במפגש ו/או קודם לתחילת השירות, כספך יוחזר לך  ללא דמי ביטול.

 

 • במקרה שהתבקש ביטול לאחר ההשתתפות במפגש ו/או לאחר תחילת השירות ועד 14 ימים מיום התשלום, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים: כספך יוחזר אלייך, למעט תשלום חלק יחסי בגין  השימוש  לפי התעריפים: 100 ₪ ינוכו ככל ופניית הביטול הייתה עד ל 7 ימים מיום ההרשמה.

מעבר לכך ועד ל 14 ימים מיום ההרשמה ינוכה סכום של 180 ₪ (ככל וההשתתפות הייתה עד 2 מפגשים).

 • במקרה שהתבקש ביטול בחלוף 14 ימים מיום התשלום, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, יודגש כי בכל מקרה לא יינתן החזר כספי, אלא יחושב  זיכוי למימוש בחברה התקף עד 12 חודשים מיום התשלום עבור המנוי והכל כהגדרתו בתקנון.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשמה כולה או חלקה בהתאם לשיקול דעתה.
  • במקרה של ביטול העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, התקופה שחלפה מתקופת המנוי (הן ביחס להחזר כספי והן ביחס לזיכוי למימוש), תחושב לפי עלות  של מנוי חודשי בהתאם למחירון הקיים בחברה, לפי המחיר לפני הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל). בכל מקרה יודגש כי אין זיכוי/ זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמנויים.
  • ככלל, במקרה שהחברה אישרה ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעתה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי, (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח ללקוח/ה, ת/יחויב הלקוח/ה בתשלום עבור חודש שירות מלא. העלות תחושב לפי עלות התוכנית/המנוי במחירון החברה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 

 1. אין החזר כספי ו/או הארכת תק’ מנוי בגין אי ניצול של מנוי ו/או ניצול חלקי ו/או אי השתתפות במפגש/מפגש שהוחסר. החיוב בתשלום מלא בגין המנוי/שירות יהיה גם אם לא מומש בפועל ו/או מומש באופן חלקי.

  (יצוין כי במנוי לקבוצות או לתוכנית המשלבת מפגשים פרונטליים באפשרות משתתפים שלא יכולים להשתתף במפגש החיזוק השבועי הקבוע שלהם בקבוצה הפרונטאלית להשתתף במפגש אחר באותו שבוע בלבד (במסגרת תקופת המנוי)

 

 1. שימוש באתר ויישומיו וביצוע כל פעולה בהם כפופים להסכמת/אישור המשתתפ/ת לתנאי השימוש ותקנון החברה. מומלץ לקרוא בעיון בטרם ההרשמה ו/או כניסה לאפליקציה ו/או  לאתר ו/או מועד תחילת מנוי כמוגדר לעיל.

 

 

 1. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לתת מענה חלופי למשתתפים בתקופות בהן לא מתקיימת ו/או לא יכולה להתקיים פעילות שוטפת רגילה כגון: בחגי ישראל, ימי שבתון, אי קיום פעילות בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות לרבות (אך לא רק): מלחמה/ מצב חירום/פעולת טרור/שביתות/אבל לאומי/שריפות/חוסר אפשרות לנוע בדרכים/ מגפה ו/או התפשטות של וירוס /או מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או הודעה/ הוראה/ הנחייה/ חוק/תקנה ו/או כלל מטעם רשות מוסמכת ו/או נסיבה לפיה לא ניתן לקיים בפועל את הפעילות ו/או לא ניתנת התארגנות של קהל במקומות ציבוריים (בנוגע לקבוצות הפרונטאליות) ו/או לא ניתן לקיים את הפעילות בהיקף מלא ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת ו/או צורך בשינוי חד פעמי .

ויודגש כי בתקופה כאמור אין זכאות לקבלת החזר לרבות החזר כספי ו/או  הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי והכל בכפוף לשיקול דעת החברה.

כך למשל: מענה חלופי למפגש חיזוק שבועי במקרים כאמור לעיל – יכול  ותהיה החלפת יום פעילות ו/או שינוי שעות פעילות או שהמפגש יתקיים באונליין (בהקשר זה יצוין בנוגע לקבוצות הפרונטאליות, כי במצב שלא ניתן בנסיבות כאמור לקיים את המפגשים הקבוצתיים הפרונטאליים התהליך ממשיך באונליין בליווי מנחה).

 

* בחול המועד סוכות ופסח לא מתקיימים מפגשים קבוצתיים באופן קבוע וזו תקופה שהינה חלק מתקופת מנוי ואין החזרים בגינה  וכן פעילות שידורי הלייב משתנה.

 

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות באופן סביר, עפ”י שיקולים מקצועיים או אילוצים בלתי צפויים, את לוח השידורים ו/או מועדי המפגשים. כ”כ החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות באופן סביר ולרווחת משתתפי התוכנית, את תכני התוכנית.

 

 1. החברה אינה מתחייבת לעניין מספר המשתתפים בתוכנית.

 

 1. פתיחה ו/או סגירה של פעילות כפופה לשיקול דעת החברה. בהקשר זה יודגש כי קיום קבוצה כפוף למספר מינימאלי של משתתפים/ות בהתאם לשיקול דעת החברה.

 

 

 1. המפגשים בתוכנית דיגיטלית מועברים ב zoom-, על כן יש צורך להתקין אפליקציית zoom.

 

 1. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשתף ו/או לשתף בכל דרך שהיא את תכני התוכנית או לאפשר גישה אליהם ו/או לאפשר לאחרים לעשות כן ו/או כל מידע אחר שבאתר ויישומיו מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
  מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בתוכנית ו/או בשירותי החברה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות (אך לא רק) טפסים, מסמכים, דפי מידע, תפריטים, יישומון וקישורים אינטרנטיים וכדומה, הם קניינה הבלעדי של חלי ממן בע”מ ו/או חברת חלי ממן און ליין בע”מ ,לפי העניין, ולמשתתף/ת לא תהיה כל זכות בהם, בזמן ההשתתפות בתוכנית/ קבלת השירות ו/או לאחריה, למעט לשימוש אישי. כל החומרים והמידע שמועברים למשתתפים, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתף/ת מסכים/ה בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשף/ה ו/או שהתקבלו אצלו/ה במהלך השתתפותו/ה בתוכנית/ קבלת שירותי החברה ו/או בקשר אליה. החברה בהתאם לשיקול דעתה לא תתיר כניסה למפגשים למשתתפים/ות לרבות משתתפים/ות בתוכנית שמירה, אשר פעלו בניגוד להוראות אלו.

 

מנוי מתחדש:

 1. בסיום תקופת המסלול, המנוי מחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום התשלום כאשר החיוב הוא מראש, אלא אם כן התבקש לבטל את החיוב המחודש.
 2. מנוי מתחדש מזכה את המשתתפ/ת בהנחה בתשלום בעבור ההצטרפות לתכנית/לשירותי החברה (עלות מנוי חודשי מתחדש נמוכה מעלות מסלול מקביל (ללא הנחה)).
 3. המנוי מתחדש אוטומטית בסיום תקופת המנוי, החיוב הוא מראש.
 4. בהצטרפות במסגרת מנוי מתחדש מאשר/ת ומסכימ/ה המשתתפ/ת כי בגמר תקופת המנוי החיוב יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום ההצטרפות לשירות החברה/לתוכנית, אלא אם כן היא ביקשה לבטל את חידוש החיוב.
 5. המנוי יתחדש  עד שיתבקש להפסיק את המנוי.
 6. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי: מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית ו/או מועד השתתפות ראשון במפגש ו/או תחילת השירות לפי המוקדם מבניהם.
 7. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר /  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 1700-507-508). [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא, מס’ תעודת זהות , מספר הנייד ]

הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול.

לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

 1. – במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב (בקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שבו המנוי מתחדש).

, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

יודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי בכפוף לתקנון בעניין ביטול עסקה.

במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא לפי המחיר לפני הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל), והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

דוגמא לחישוב יתרת מנוי למסלול מתחדש לתקופה מעל חודש:

*עבור ביטול במהלך החודש הראשון ממועד החידוש ו/או ממועד ביצוע העסקה, יקוזז מסכום העסקה תשלום בגובה עלות של מסלול חודשי  במחיר מלא ללא הנחות והמנוי נשאר פעיל עד תום החודש הראשון.

*עבור ביטול לאחר החודש הראשון למנוי (החל מהיום הראשון של החודש השני), יקוזז תשלום בגובה עלות של מסלול חודשי במחיר מלא ללא הנחות עבור כל חודש, גם חודש חלקי,  והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון ביום ביצוע העסקה לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 1. שינוי מחירים: החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת, במקרה כזה תשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר.

 

 

 

איתך לאורך כל הדרך, חלי ממן והצוות.

מתחילים! מחכים לכם שם

 

          

* הוראות התקנון המפורסם באתר החברה כפי שמתעדכן מעת לעת הוא התקנון המחייב.

* האמור לעיל   מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות