חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!!

תקנון השתתפות במסגרת מנוי לקבוצות התמיכה

חלי ממן, המנחים וקבוצות התמיכה שלנו מברכים אותך על הצטרפותך ומאחלים לך הצלחה בדרך שבחרת.

התקנון דנן משקף את מדיניות חברת חלי ממן בע”מ, אנו ממליצים לקרוא אותו בעיון, צוות החברה לרשותך לכל שאלה/הבהרה.

כללי

 1. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל הטקסטים כמובן פונים לנשים ולגברים כאחד.

 2. כותרת הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר החברה, והוא בלבד.

 4. מדיניות פרטיות ותקנון תנאי שימוש המפורסמים באתר https://heli-group.co.il/ הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון המפורסם באתר.

 6. כל פעולה של החברה בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

 7. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

שונות

 1. חשוב להתייעץ עם גורם מוסמך רלוונטי לפני התחלה מעשית ויישום של תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית הרזיה לרבות בתוכנית ההרזיה של חברת חלי ממן בע”מ ו/או חברות שלובות או קשורות לה (להלן: “החברה”) ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית, לרבות להשתתף במפגשים ובפעילות גופנית ונפשית (להלן: “התוכנית”). בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית.

 2. אנשים שצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתוכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בהצהרת הבריאות, ליידע את המנחה על מחלתם ולהיות במעקב אצל דיאטנית (מעקב דיאטנית החברה כרוך בתשלום נוסף) ואצל הרופא המטפל.

 3. על מנת להגיע לתוצאות מרביות אנחנו ממליצים להקפיד על הנחיות התוכנית ולהשתתף במפגשים. באפשרות משתתפים שלא יכולים להשתתף במפגש החיזוק השבועי הקבוע שלהם להשתתף במפגש אחר באותו שבוע בלבד (במסגרת תקופת המסלול). ויודגש כי אין החזר בגין אי השתתפות במפגש/מפגש שהוחסר, לרבות החזר כספי ו/או הארכת תק’ מסלול.

 4. אין להביא למפגשים ילדים או אנשים שאינם רשומים לתוכנית.

 5. אין להביא למפגשים בעלי חיים.

 6. במקרה של אובדן חומר העזר המחולק למשתתפים במפגש הראשון בקבוצה, תוכל המשתתפת לקבל חומר נוסף בעלות 40 ₪.

 7. בהצטרפותה המשתתפת מקבלת על עצמה את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה). למשתתפת לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

 8. כחלק מהליך ההצטרפות לתוכנית תמלא המשתתפת הצהרת בריאות. הצהרת הבריאות תהיה חלק מההסכם הכולל של המשתתפת והחברה.

 9. כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתתפת במסגרת ההצטרפות לתוכנית ו/או אגב שימוש באתר החברה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונה ובהסכמתה ומבלי שחלה עליה חובה חוקית למסרם. ידוע למשתתפת שבהצטרפותה הינה נותנת הסכמתה, שהמידע יוחזק במערכות של חלי ממן בע”מ ו/או מי מטעמה או עבורה.

בהצטרפות המשתתפת הינה מסכימה ומאשרת, שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימה ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית,  לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.

האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

 

המשתתפת רשאית בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמה מרשימת הדיוור הישיר של החברה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא  לכתובת [email protected]

יצוין כי אין בסיום ההתקשרות עם החברה כדי למחוק את כרטיס המשתמש, ועל מנת למחוק את כרטיס המשתמש על הלקוחה לפנות לשירות הלקוחות בבקשה  למחיקת כרטיס משתמש.

כל לקוחה/משתתפת תהא רשאית לבקש מהחברה, בכתב, כי המידע הקיים לגביה יימחק ו/או לא יימסר.

תנאי סף להצטרפות

ביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה  לקבוצות התמיכה לאורח חיים בריא של חלי ממן (להלן: “התוכנית”) ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה, לרבות מהסיבות הבאות:

 • חלק מהליך ההרשמה וכתנאי להצטרפות לתוכנית יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת החברה.

 • ההרשמה לתוכנית היא לאנשים  בעלי מדד BMI5 ומעלה בלבד (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה).

 • לא יתאפשר לאנשים הסובלים ממחלת כליות כרונית להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).

 • לא יתאפשר לאנשים המאובחנים ו/או אובחנו בעברם בהפרעות אכילה מסוג בולימיה נרבוזה ו/או אנורקסיה נרבוזה להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).

 • ככלל, לא יתאפשר לנשים בהריון להתקבל לתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI), והכל בכפוף להחלטת החברה בעניין.

על משתתפת שנכנסה להריון או משתתפת שמניקה במהלך התוכנית חובה לידע את המנחה ולהביא מסמך מרופא המאשר כי אין מניעה להשתתפותה בתוכנית ההרזיה, בפעילות גופנית ובמפגשים.

משתתפת שממשיכה בתוכנית בתקופת ההיריון מתחייבת להיות בפיקוח ומעקב גורם רלוונטי.

 • בני נוער וילדים עד גיל 18: הרישום כפוף להחלטה והוראות החברה בעניין.

הצטרפות ותשלום

 1. תוכנית ההרזיה של חברת חלי ממן בע”מ מעניקה מעטפת תמיכה וליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא, הצטרפות לאפליקציה אישית, חוברת הדרכה, מפגש שבועי, תמיכה טלפונית מול מנחה לכל שאלה ועזרה, תפריטים, מתכונים, מוקד תמיכה טלפוני, קו וואטסאפ במוקד הנותן תמיכה ומענה און ליין..

 2. ההצטרפות מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום (להלן: “יום ההרשמה”/“יום התשלום”).

 3. התשלום עבור ההצטרפות לתוכנית הוא על פי המסלולים הקיימים בחברה נכון ליום ההרשמה.

 4. תקופת מסלול:

 • “חודש” מוגדר 4 שבועות.

 • “תאריך תחילת מסלול” – מועד השתתפות ראשון במפגש ו/או תחילת השירות ו/או הינתן הגישה לאפליקציה ו/או לאתר, לפי המוקדם מבניהם.

 • במקרה של רכישת מסלול נוסף/מנוי מתחדש – תקופת המסלול החדשה תתחיל ברצף מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

 • יש לממש את תקופת המסלול ברצף.

 • במידה והמשתתפת לא תשתתף במפגש ראשון במהלך 12 חודשים מיום ההרשמה יחושב לה זיכוי למימוש כהגדרתו בתקנון זה, שיהיה תקף עד ל 24 חודשים מיום ההרשמה.

 1. אין החזר כספי בגין אי ניצול של מנוי ו/או ניצול חלקי. החיוב בתשלום מלא בגין השירות/ מנוי/מסלול שנרכש יהיה גם אם לא מומש בפועל ו/או מומש באופן חלקי.

 2. במידה ובמועד רכישת מסלול ניתנה הטבה, ההטבה הנ”ל ניתנת למימוש אך ורק במידה והמסלול של המשתתפת התחיל במהלך 3 חודשים מיום ההרשמה וכן במידה והמשתתפת עשתה שימוש מלא בכל תק ‘ המסלול שרכשה.

 3. במקרה ששולם בצ’קים והצ’ק חזר מסיבה כלשהי ולא מכובד על ידי הבנק, המשתתפת תישא בעמלת צ’ק חוזר שתגבה על ידי הבנק.

 4. לקוחה שרכשה מנוי חודשי תוכל להחליף  את המסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה במועד הבקשה להחליף, ובלבד שיצרה קשר עם שירות הלקוחות של החברה (מייל:   [email protected]   או בטלפון: 1700-507-508), לא יאוחר מ 14 יום ממועד התשלום.

 5. בחברה לא מתקיימת פעילות בחגי ישראל, בחול המועד סוכות, חול המועד פסח וימי שבתון על פי חוק ואין זכאות לקבלת החזר  לרבות החזר כספי ו/או הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי והכל בכפוף לשיקול דעת החברה.

 6. היעדרויות: אין החזר בגין אי השתתפות במפגש/מפגש שהוחסר, לרבות החזר כספי ו/או הארכת תק’ מסלול. באפשרות משתתפים שלא יכולים להשתתף במפגש החיזוק השבועי הקבוע שלהם להשתתף במפגש אחר באותו שבוע בלבד (במסגרת תקופת המסלול).

 7. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לתת מענה חלופי למשתתפים בתקופות בהן לא מתקיימת ו/או לא יכולה להתקיים פעילות שוטפת רגילה, כגון: בחגי ישראל (למעט חול המועד סוכות ופסח שלא מתקיימת בהם פעילות באופן קבוע), ימי שבתון על פי חוק, אי קיום פעילות בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות לרבות: מלחמה/ מצב חירום/פעולת טרור/שביתות/אבל לאומי/שריפות/חוסר אפשרות לנוע בדרכים/ מגפה ו/או התפשטות של וירוס /או מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או הודעה/ הוראה/ כלל מטעם רשות מוסמכת ו/או נסיבה לפיה לא ניתן לקיים את הפעילות ו/או לא ניתנת התארגנות של קהל במקומות ציבוריים  ו/או לא ניתן לקיים את הפעילות בהיקף מלא ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת. כך למשל,מפגש חיזוק שבועי  אונליין.

 ויודגש כי בתקופה כאמור למשתתפת לא תהיה זכאות לקבלת החזר לרבות החזר כספי ו/או  הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי והכל בכפוף לשיקול דעת החברה.

 1. מעקב אצל דיאטנית החברה – משתתפת פעילה המעוניינת או מחויבת במעקב מסוג זה – תשלם עבור ייעוץ חד- פעמי סך של 250 ₪.

 2. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון ו/או להחליף מנחה ו/או מיקום ו/או לסגור קבוצות על פי שיקול דעתה.  במקרה של סגירת קבוצה המשתתפים יופנו לקבוצות אחרות באותו אזור גיאוגרפי  או לשירות חלופי או יקבלו החזר כספי יחסי והכל על פי שיקול דעת החברה.

ביטול

 1. הצטרפות המשתתפת כאמור לעיל מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום. המשתתפת רשאית לפנות לביטול עסקה בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. ניתן לבטל עסקה  בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה קודם להשתתפות במפגש ו/או לתחילת השירות לפי המוקדם, והכל בכפוף להוראות הדין.

 2. במקרה שהתבקש ביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם להשתתפות במפגש ו/או קודם לתחילת השירות, כספך יוחזר לך  ללא דמי ביטול.

 3. במקרה שהתבקש ביטול לאחר ההשתתפות במפגש ו/או לאחר תחילת השירות ועד 14 ימים מיום ההרשמה, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים:

כספך יוחזר אלייך, למעט תשלום חלק יחסי בגין השימוש  לפי התעריפים: 100 ₪ ינוכו ככל ופניית המשתתפת הייתה עד ל 7 ימים מיום ההרשמה ולאחר השתתפות במפגש אחד בלבד.  מעבר לכך ועד ל 14 ימים מיום ההרשמה ינוכה סכום של 180 ₪ (ככל וההשתתפות הייתה עד 2 מפגשים).

 1. במקרה שהתבקש ביטול בחלוף 14 ימים מיום התשלום החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, ויצוין כי לא יינתן החזר כספי, אלא יחושב למשתתפת זיכוי למימוש בחברה (כהגדרתו בתקנון זה).

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה בהתאם לשיקול דעתה. במקרה של ביטול כאמור העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מנוי חודשי בהתאם למחירון הקיים בחברה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 3. החזר כספי יוחזר תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול בכפוף לאמור בתקנון זה.

 4. ככלל הודעת ביטול: תימסר לשירות לקוחות של החברה באמצעות דוא”ל: [email protected]   או בטלפון: 1700-507-508.

 5. האמור תחת כותרת זו תקף לנרשמים בכל מסלול למעט ביחס לנרשמים למנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים ו/או מנוי מתחדש.

 6. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה, אין זכות ביטול של עסקאות עבור מוצרי מזון ותוספי תזונה. במקרה של פגם או אי התאמה במוצר שנרכש, המוצר יוחזר ליצרן על חשבון החברה ויוחלף באחר.

 7. למעט המפורט בתקנון זה, לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי.

       הקפאה

 1. לא ניתן לבצע הקפאה במנוי חודשי.

 2. במנוי שיש בו אפשרות הקפאה יחולו הכללים הבאים:

 3.  
  •  
  • הגדרות כלליות:

   • “חודש” מוגדר 4 שבועות ובהתאם:

                                       ב”מסלול של 3 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 12 שבועות.

                                       ב”מסלול של 4 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 16 שבועות.

                                       ב”מסלול של 5 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 20 שבועות.

 • “זיכוי למימוש” משמעו יתרה כספית למימוש בחברה. בזיכוי למימוש אפשר להשתמש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום הרכישה ו/או רכישת מוצרי החברה. הזיכוי הנ”ל תקף עד 12 חודשים מיום התשלום ויחושב בהתאם למפורט תחת הכותרת “חישוב זיכוי/זיכוי למימוש” בתקנון זה.

 • “תאריך תחילת מסלול” מועד השתתפות ראשון במפגש או תחילת קבלת השירות לפי המוקדם מבניהם. במקרה של רכישת מסלול נוסף – תקופת המסלול החדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

 • “מועד תחילת ההקפאה” הינו המועד שבו נמסרה ההודעה על ההקפאה.

 • ניתן להקפיא פעם אחת בלבד במהלך תקופת המסלול בכפוף להודעה מראש לשירות לקוחות של החברה (מייל:   [email protected]   או בטלפון: 1700-507-508)) 

 • ככלל הקפאה אפשרית רק במסגרת טווח המסלול הנרכש (כאשר המסלול הנרכש בתוקף).

 • אין הקפאה של מפגש בודד באף אחד מהמסלולים.

 • מינימום משך ההקפאה הינו לשבועיים רצופים ומעלה.

 • במידה והמשתתפת חוזרת מהקפאה קודם לתאריך סיום תקופת המסלול המקורי (כאשר המסלול שנרכש הינו בתוקף) מס’ השבועות שיעמדו לזכות המשתתפת עם החזרה מהקפאה למימוש ברצף יחושב באופן הבא:

  • מסך כל השבועות שבמסגרת המסלול שנרכש על ידי הלקוחה ינוכו מס’ השבועות שחלפו מתקופת המסלול עד למועד תחילת ההקפאה.

  • המשתתפת תוכל לממש ברצף את מס’ השבועות שנותרו לזכותה בהתאם לחישוב שלעיל. תאריך סיום תקופת המסלול ישתנה בהתאם.

 • במידה והמשתתפת חוזרת מהקפאה לאחר תאריך סיום תקופת המסלול (מעבר לתאריכי טווח המסלול ) ולא יאוחר מ- 12 חודשים מיום התשלום,  יחושב למשתתפת זיכוי למימוש (כהגדרתו בתקנון זה).

 • במידה ותאריך סיום תקופת המסלול הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפת לחזור מהקפאה קודם לתקופות הנ”ל.

ויודגש כי במידה ותקופת הקפאה כוללת את ימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או את חגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, התקופה הנ”ל לא תוחזר למשתתפת.

 • הקפאה עקב הריון: למשתתפת יש אפשרות לבצע הקפאה עקב הריון בכפוף להצגת אישור רפואי. ההקפאה תסתיים חודשיים מיום הלידה או 12 חודשים ממועד ההקפאה לפי המוקדם מבניהם, כך שבמידה והמשתתפת לא תחזור קודם למועד סיום ההקפאה האמור יהיה לזכותה  זיכוי למימוש בחברה שיהיה תקף עד 15 חודשים ממועד ההקפאה.

 • אין החזר כספי עבור הקפאה.

 • לא ניתן לבצע הקפאה ולאחר מכן לחזור מהקפאה ואז לבקש זיכוי למימוש, וזאת היות ולא ניתן לעצור מסלול פעמיים.

 • אין אפשרות להקפיא מנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים ו/או מנוי מתחדש.

חישוב זיכוי/זיכוי למימוש

 1. מסך עלות התשלום ששולם בפועל עבור רכישת מסלול תנוכה עלות ההשתתפות בתוכנית (השתתפות בתוכנית= התקופה שחלפה מתקופת המסלול).

יובהר כי  עלות  ההשתתפות בתוכנית תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד החישוב (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 1. בכל מקרה יודגש כי אין זיכוי/ זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמסלולים.

עוד יצוין כי במידה ומשתתפת רכשה מנוי חודשי וניצלה במשך תקופת המסלול שלושה שבועות לא תהיה זכאית לזיכוי למימוש ומשתתפת שניצלה שני שבועות תהיה זכאית לכל היותר לזיכוי למימוש בגובה שלא יעלה על עלות מחצית מסלול חודשי (בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד החישוב).

 1. במידה ובמועד ההרשמה לתוכנית ורכישת מסלול ניתנה הטבה כגון: מתנה, לצורך חישוב הזיכוי למימוש/זיכוי,   המתנה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול.  ויודגש, כי הטבה ניתנת למימוש אך ורק במידה והלקוחה עשתה שימוש ברצף במסלול. בכל מקרה לא יינתן החזר כלשהו בגין ההטבה.

 2. במידה ולקוחה ביצעה הקפאה במסלול וחזרה מהקפאה קודם לתאריך סיום תקופת המסלול ולאחר חזרתה מבקשת להפסיק את השתתפות(לבטל את ההרשמה), והחברה בהתאם לשיקול דעתה אישרה את בקשתה, לצורך חישוב הזיכוי למימוש תק’ ההקפאה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול. 

 

העברה לאחר

 1. ההרשמה לתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה, עם זאת ניתן להעביר זיכוי למימוש בלבד! (“זיכוי למימוש” כהגדרתו בתקנון זה).

עם הודעת המשתתפת על רצונה להעביר את המנוי שלה לאחר, יחושב לה זיכוי למימוש אותו היא תוכל להעביר לאחר.

 1. יודגש כי העברת זיכוי למימוש אפשרית רק במהלך 12 חודשים מיום התשלום עבור המנוי.

 2. משתתפת המבקשת להעביר לאחר זיכוי למימוש תשלח הודעה בכתב לחברה באמצעות המייל:   [email protected], בצירוף צילום תעודת זהות, על ההודעה לכלול את הפרטים של האדם האחר שאליו היא מעבירה את הזיכוי למימוש. על המשתתפת לוודא את דבר קבלת המייל במחלקת שירות לקוחות (בטלפון: 1700-507-508).

 3. הלקוחה שקיבלה את הזיכוי למימוש תוכל לעשות בו שימוש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום התשלום ו/או רכישת מוצרי החברה.

במפגש

 1. שקילה מתבצעת בתחילת מפגש– יש להקפיד להגיע בזמן. במהלך המפגש לא תתאפשר שקילה נוספת, אלא, רק בסיומו. יש לכבד את פרטיותם של חברי הקבוצה ולשמור מרחק בזמן השקילה.

 2. אסור לדבר בטלפון הסלולרי בזמן המפגש. יש לדאוג כי המכשיר יהיה כבוי או שקט.

 3. יש לשמור על השקט במהלך המפגש, רעשים פוגעים בריכוז ובאיכות.

 

בני נוער וילדים עד גיל 18

 1. הרישום כפוף להחלטת החברה בעניין.

 2. יש למסור לחברה מכתב הסכמה מאחד ההורים/אפוטרופוס ביחס למשתתפ/ת שגילו/ה מתחת לגיל 18.

 3. עד לגיל 17 על המשתתפ/ת להיות מלווה במהלך המפגשים על ידי הורה מלווה/ אפוטרופוס.

 4. מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18: במפגש הראשון של משתתפ/ת כאמור נדרש ליווי של הורה מלווה / אפוטרופוס .

 

 

 

 

 

מנוי מתחדש:

 1. באפשרות המשתתפת להצטרף לתכנית/לשירות החברה במסגרת מנוי מתחדש.

 2. מנוי מתחדש מזכה את המשתתפת בהנחה בתשלום בעבור ההצטרפות לתכנית/לשירותי החברה (עלות מנוי חודשי מתחדש נמוכה מעלות מסלול מקביל (ללא הנחה)).

 3. המנוי מתחדש אוטומטית בסיום תקופת המנוי, החיוב הוא מראש. בהצטרפותה במסגרת מנוי מתחדש מאשרת ומסכימה המשתתפת כי בגמר תקופת המנוי החיוב יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום ההצטרפות לשירות החברה/לתוכנית, אלא אם כן היא ביקשה לבטל את החיוב המחודש כמצוין בתקנון זה.

 4. המנוי יתחדש עד שיתבקש על  ידי המשתתפת להפסיק את המנוי. (את הבקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שהמנוי מתחדש).

 5. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי : מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית.

 6. במסגרת מנוי מתחדש אין אפשרות הקפאה

 7. לא ניתן לבטל עסקה עד לתום תקופת המנוי שנרכשה מרגע תחילת השירות ולא עומדת למשתתפת כל זכות לקבלת החזר כספי.

 8. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר/  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 1700-507-508. [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא של המשתתפת, מס’ תעודת זהות שלה, מספר הנייד ]

 9. הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול. לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

 10. במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

 11. בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי בכפוף לתקנון בעניין ביטול עסקה.

 12. במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון ביום ביצוע העסקה לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

כמו כן, בנוסף לעלות שתחושב בגין תקופת השירות החברה שומרת לעצמה לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 1. שינוי מחירים: החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת וגם את פרטי תוכנית המנוי, במקרה כזה תשלח אל המשתתפת הודעה שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר. על משתתפת שאינה מסכימה לשינוי המחיר לפנות לביטול השירותים לפני ששינוי המחיר ייכנס לתוקף. אם המשתתפת לא ביקשה לבטל את המנוי בעקבות ההודעה – יחולו דמי המנוי החדשים ותנאי התוכנית החדשים החל בחיוב הבא.

 

 

 

מנוי משולב

 1. מנוי לקבוצות אורח חיים בריא  של חברת חלי ממן בע”מ בשילוב גישה לתכני אתר “חלי אונליין” במהלך תקופת המנוי בהתאם למסלול הנבחר.

 2. תאריך תחילת מסלול: ביום ההצטרפות יש לך גישה לתכני אתר חלי אונליין ויש לך אפשרות להשתתף בכל הקטגוריות המוצעות לך באתר בהתאם למנוי שלך, מיד עם סיום הליך ההרשמה.

 3. המנוי הוא מנוי מתחדש. על מנוי משולב חלים הכללים החלים על מנוי מתחדש.

 4. ביטול: ביטול עסקה יהא בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, בשים לב לכך כי בשל אופי המוצר/השירות ותכניו ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לא ניתן לבטל עסקה / מנוי עד לתום תקופת המנוי שנרכשה מרגע תחילת השירות ו/או הינתן הגישה לתכני האתר ו/או השתתפות במפגש  לפי המוקדם, ולא עומדת כל זכות לקבלת החזר כספי.

 5. הקפאה: אין אפשרות הקפאה.

 

 

מנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים

 1. מנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים, לרבות: למצטרפים לאחת מתוכנית חלי ממן במסגרת הסדר עם מקום עבודה (כגון: מעו”ף, משטרת ישראל וכו’) ו/או הקשור למקום עבודה ו/או באמצעות “שובר/קופון” או “שובר/קופון דיגיטלי”. (לעיל ולהלן: “מנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים”)

 2. אין אפשרות הקפאה.

 3. ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.

 4. לא ניתן לבטל מנוי עד לתום תקופת המנוי שנרכשה, ולא עומדת כל זכות לקבלת החזר כספי.

 5. ההצטרפות לשירות באמצעות “שובר/קופון” או “שובר/קופון דיגיטלי”,  תיכנס לתוקפה ביום מימוש קוד הקופון (להלן: “מימוש השובר”/“תחילת השירות”). יודגש כי יש להתחיל את התוכנית במסגרת 3 חודשים מיום הרכישה (אלא אם נקבע אחרת בדף הרכישה).

 

אזהרה: שמירה על זכויות קניין רוחני ובלעדיות

 1. מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בתכנית ו/או בשירותי החברה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות (אך לא רק): טפסים, מסמכים, דפי מידע, תפריטים, יישומון וקישורים אינטרנטיים וכד’, הם קניינה הבלעדי של חלי ממן בע”מ ולמשתתף/ת לא תהיה כל זכות בהם, בזמן ההשתתפות בתוכנית/קבלת השירות ו/או לאחריה, למעט לשימוש אישי.

 2. כל החומרים והמידע שמועברים למשתתפים, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתף/ת מסכים/מה בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשף/ה ו/או שהתקבלו אצלו/ה במהלך השתתפותו/ה בתוכנית/ קבלת שירותי החברה ו/או בקשר אליה.

 3. לא תותר כניסה למפגשי הקבוצה למשתתפת אשר פעלה בניגוד להוראות אלה ובכלל זה גם למשתתפת בתכנית שמירה.

 

ט.ל.ח.

 

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות