חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!!

תקנון השתתפות בתוכנית שמירה

 1. ההשתתפות בתוכנית השמירה כפופה לתקנון השתתפות בתוכנית השמירה כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה (התקנון מפורסם באתר החברה).
 2. על מנת להתקבל לתוכנית שמירה יש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 3. הגעה למשקל יעד שנקבע ע”י החברה במסגרת התהליך (להלן: “משקל היעד”).
 4. קודם להגעה למשקל יעד יש להיות עם מסלול פעיל בתוקף בחברת חלי ממן בע”מ במשך 6 חודשים.
  יובהר כי המדובר ב 6 חודשים רצופים שסמוכים להגעה למשקל יעד.
  סטטוס “הקפאה” לא מהווה “מסלול פעיל בתוקף” לצורך מניין 6 חודשים כאמור בסעיף זה ולפיכך, עוצר את הרצף האמור לעיל.
 1. הצטרפות לתוכנית שמירה כרוכה בתשלום נוסף– תשלום  בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה.
 2. מבלי לפגוע באמור לעיל, יודגש כי אי אפשר להיכנס לתוכנית שמירה אם שולם על פחות מ-7 חודשים  בסמוך להצטרפות לתכנית שמירה.
 3. שמירת מעמד השמירה
  על מנת לשמור על מעמד השמירה וליהנות מהטבת מעמד השמירה יש  למלא אחר התנאים שיפורט בתקנון דנן.
 1. הצטרפות לתוכנית שמירה מקנה למשתתפת הטבת השתתפות בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ ללא עלות נוספת למשך שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה, ככל ועומדים בתנאי השמירה על מעמד השמירה.

יודגש כי בכל מקרה ההטבה הנ”ל תסתיים/תיפסק  בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה ולא תוארך מכל סיבה שהיא.

 • תנאי השמירה על מעמד השמירה במסגרת השנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה:

על מנת לשמור על מעמד השמירה ולהמשיך ליהנות מהשתתפות בקבוצות התמיכה ללא עלות נוספת כאמור יש למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים לעיל ולהלן:

 

 • הישארות בטווח משקל היעד– חריגה מטווח משקל היעד הינה ירידה של 3 ק”ג או יותר מ 3 ק”ג מתחת למשקל היעד או עליה במשקל של 2 ק”ג או יותר מ 2 ק”ג מעל  משקל היעד. לדוגמא: משקל היעד הוא 65 ק”ג –   במשקל 62 ק”ג או פחות מ 62 ק”ג המדובר בחריגה מטווח משקל היעד. במשקל 67 ק”ג או יותר מ 67 ק”ג  המדובר בחריגה מטווח משקל היעד (להלן: “הישארות בטווח משקל היעד“).  (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגה מטווח משקל היעד“)
 • השתתפות במפגש אחד (כולל שקילה) במהלך חודש ימים, כאשר חודש נמנה החל מהתאריך בו המשתתפ/ת השתתפ/ה במפגש ונשקל/ה ועד לתאריך הסמוך ליום ההשתתפות בקבוצה בחודש העוקב (לדוג’: משתתפ/ת שנשקל/ה בתאריך 17.2.2022 לכל המאוחר צריכה להישקל שוב עד ל 16.3.2022). (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגת זמן“)
 • אי עמידה בתנאי השמירה על מעמד השמירה כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, כולם או חלקם, משמעותה חריגה מתנאי השמירה על מעמד השמירה ומהווה יציאה ממעמד השמירה. להלן יפורטו התנאים לחזרה  למעמד השמירה אשר בהתקיימם ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה, ויפורט:
  • בעת חריגה מטווח משקל היעד: יש לשאת בתשלום עבור ההשתתפות בהתאם למחירון החברה, וזאת עד לחזרה למשקל היעד (ויודגש לא מדובר בחזרה לטווח משקל היעד אלא למשקל היעד) שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך. רק עם ההגעה למשקל יעד ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה.
  • בעת חריגת זמן (ככל והמשתתפ/ת נמצא/ת במשקל יעד):
 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים – יש לשאת בעלות בסך של מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה.
 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים ועד לחצי שנה- יש לשאת בעלות  של 3 חודשי מנוי בהתאם למחירון החברה.

או לחילופין להחליף את הטבת השמירה להטבה הקיימת בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה ולהיצטרף לתוכנית שמירה במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בעלות  של 50% הנחה מעלות חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים).

 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה של חצי שנה או יותר- יש לשאת בתשלום  בעלות בסך של מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה וכן לרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש בעלות  של 50% הנחה מעלות חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים).

*** מרגע ההצטרפות במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש לעניין תנאי השמירה על מעמד השמירה ותנאי החזרה למעמד השמירה בחריגה, יחולו על המשתתפ/ת התנאים המפורטים בסעיף 7.1. ובסעיף 7.2. להלן.

*התקופה שעד לחזרה למשקל היעד ו/או התשלום בגין חריגת זמן ו/או תקופת חריגת הזמן, לא משנה ו/או מאריכה את תקופת הטבת מעמד השמירה, קרי התקופה הנ”ל  נכללת בתקופת שנת ההטבה כאמור.

 1. בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה, הטבת השמירה תשתנה ומעמד השמירה יקנה למשתתפ/ת אפשרות להשתתף בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ בעלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים), בהתאם למחירון החברה (להלן: “מנוי תוכנית שמירה“) ככל ואין חריגה מתנאי שמירת מעמד השמירה.

יודגש כי מנוי תוכנית שמירה הינו מנוי חודשי מתחדש (ראה פירוט להלן)

 

 • על מנת לשמור על מעמד השמירה ולהמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה שמקנה אפשרות להשתתף בקבוצות התמיכה בעלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי במחיר מלא, יש למלא אחר שלושת התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • חובה להיות עם מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף. (משתתפ/ת שלא היה/הייתה בעל/ת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף לתקופה בת למעלה מחודש ימים = “חריגת תשלום”)
  • הישארות בטווח משקל היעד (ראה פירוט בסעיף 6.1.1. לעיל).
  • שקילה לכל הפחות פעם אחת במהלך חודש ימים כמוגדר בסעיף 6.1.2. בהקשר זה יצוין כי ניתן לעדכן לבד שקילה  באפליקציית חלי ממן ואין חובת השתתפות במפגש אחד (כולל שקילה) במהלך חודש ימים.
   יודגש כי בעת הגעה למפגש קבוצתי יש חובה להישקל.
 • אי עמידה בתנאי השמירה על מעמד השמירה כמפורט בסעיף 7.1. לעיל, כולם או חלקם, משמעותה חריגה מתנאי השמירה על מעמד השמירה ומהווה יציאה ממעמד השמירה. להלן יפורטו התנאים לחזרה  למעמד השמירה אשר בהתקיימם ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה, ויפורט:

 • בעת חריגה מטווח משקל היעד: יש לשאת בתשלום עבור ההשתתפות בהתאם למחירון החברה, וזאת עד לחזרה למשקל היעד (ויודגש לא מדובר בחזרה לטווח משקל היעד אלא למשקל היעד) שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך. רק עם ההגעה למשקל יעד ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה.
 • בעת חריגת תשלום (ככל והמשתתפ/ת נמצא/ת במשקל יעד):
 • משתתפ/ת שלא היה/הייתה בעל/ת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים:
  יש לשאת בתשלום בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה.
  וכן להיצטרף לתוכנית שמירה במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש/לרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש.
 • משתתפ/ת שלא היה/הייתה בעל/ת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים:
  יש לשאת בתשלום שלא יפחת מסך של עלות 3 חודשי מנוי בהתאם למחירון החברה.
  וכן להיצטרף לתוכנית שמירה במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש/לרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש.
 • בעת חריגת זמן (באפליקציה או בקבוצה)  הכללים בהתאם למפורט בסעיף 6.2.2 לעיל.
 1. משתתפי/ות תוכנית תמיכה דיאטה אונליין לאורח חיים בריא ולירידה במשקל ו/או תוכנית משולבת ליווי עם מנחה (תוכנית פרימיום אונליין): בעמידה בתנאי  הקבלה לתוכנית שמירה כמפורט בסעיף 2 לעיל בהתאמת הנדרשות: הגעה למשקל יעד שנקבע  ע”י החברה במסגרת התהליך  וכן בעל/ת מסלול פעיל בתוקף  בתוכנית האונליין למשך 6 חודשים רצופים  הסמוכים להגעה למשקל יעד.   ההצטרפות לתוכנית שמירה תקנה הטבת שמירה המקנה  אפשרות  להמשיך להשתתף בתוכנית האונליין בעלות חודשית מוזלת, באמצעות רכישת מנוי חודשי מתחדש למסלול תוכנית שמירה באונליין  בהתאם למחירון החברה.
  • על מנת לשמור על מעמד השמירה ולהמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה שמקנה אפשרות להשתתף בתוכנית האונליין בעלות חודשית מוזלת, יש למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל.
  • אי עמידה בתנאי השמירה על מעמד השמירה כמפורט בסעיף 7.1. לעיל, כולם או חלקם, משמעותה חריגה מתנאי השמירה על מעמד השמירה ומהווה יציאה ממעמד השמירה. התנאים לחזרה  למעמד השמירה אשר בהתקיימם ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה הינם התנאים המפורטים בסעיף 7.2. לעיל.

 

 1. בעלי/ות מנוי משולב שהשתתפו במפגש השבועי בקבוצות התמיכה הפרונטאליות במהלך כל תקופת המנוי ומעוניינים להיכנס לתוכנית שמירה בקבוצות התמיכה:
  • בעמידה בתנאי הקבלה לתוכנית שמירה כמפורט בסעיף 2 לעיל בהתאמת הנדרשות: הגעה למשקל יעד שנקבע  ע”י החברה במסגרת התהליך  וכן בעל/ת מסלול פעיל בתוקף  בתוכנית המשולבת למשך 6 חודשים רצופים  הסמוכים להגעה למשקל יעד 

ההצטרפות לתוכנית שמירה בקבוצות התמיכה כרוכה בתשלום  נוסף  בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה.

 • עם ההצטרפות לתוכנית שמירה בקבוצות תכני האפליקצייה יהיו זהים לתכני האפליקציה של משתתפי קבוצות התמיכה ויחולו על המשתתף/ת התנאים המפורטים בסעיף  6 לעיל למשך שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה וסעיף 7 בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה.

 

 1. לא ניתן להיכנס לתוכנית שמירה במהלך חודש משולם, ויובהר, התשלום עבור ההצטרפות לתוכנית שמירה יהיה החל מתום החודש המשולם.
 2. למשתתפ/ת שבעת הכניסה לתוכנית שמירה נותרה יתרת תקופת מנוי, יחושב שובר למימוש (כהגדרתו בתקנון החברה), ויודגש, כי למשתתפ/ת לא תהיה זכאות לזיכוי כספי.
 3. בתקופות לא שגרתיות ו/או תקופות שבהן אין מפגשים פרונטליים, יהא על המשתתפ/ת להתעדכן מול החברה בהנחיות ביחס לתקופה על מנת לשמור על מעמד השמירה.

בהקשר זה יצוין כי במידה והמפגש החודשי שהמשתתפ/ת בתוכנית שמירה אמור/ה להשתתף בו אחת לחודש  (מפגש + שקילה) הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפ/ת להגיע למפגש החודשי קודם לתקופה הנ”ל.

 1. יובהר, כי הכללים המפורטים בתקנון זה תקפים גם לגבי נשים בהריון. כך למשל, בעת חריגה מטווח משקל היעד יהא על המשתתפת לשאת בתשלום  עבור השתתפותה בתוכנית, בהתאם  למחירון הקיים בחברה.
  • משתתפת תכנית שמירה שנעדרה עקב לידה תוכל לשוב ליהנות מהטבת מעמד השמירה במידה ותמלא אחר כל התנאים הבאים:
   • השתתפות רצופה במפגשי קבוצת התמיכה עד למועד הלידה.

חזרה למפגשי קבוצת התמיכה עד  3  חודשים מיום הלידה במשקל יעד.

** במידה והמשתתפת לא במשקל יעד  היא תישא בתשלום עבור השתתפותה בהתאם למחירון החברה, וזאת עד לחזרתה למשקל היעד.

 

 • במועד חזרתה מהיעדרות עקב לידה על המשתתפת לשלם  סך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון החברה.
 • משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים לעיל כולם או חלקם תצטרך להתחיל מחדש את תהליך הכניסה להשתתפות בתוכנית השמירה.
 1. מנוי מתחדש:
 2. בסיום תקופת המסלול, המנוי יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום התשלום כאשר החיוב הוא מראש, אלא אם כן התבקש לבטל את החיוב המחודש.
 3. המנוי יתחדש  עד שיתבקש להפסיק את המנוי. (בקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שבו המנוי מתחדש).
 4. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי: מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית.
 5. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר / בדואר רשום לכתובת: רחוב גולומב 22, עכו   או במוקד בטלפון: 1700-507-508). [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא, מס’ תעודת זהות , מספר הנייד ]

הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול.

לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

– במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

יודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי.

במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

 1. החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת, במקרה כזה תשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר.
 2. הקפאה: אין אפשרות הקפאה.

*השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד.

* “בהתאם למחירון החברה” משמעו בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.

* יודגש כי התוכנית ו/או תכני התוכנית ו/או התכנים המופיעים באתר וביישומיו לרבות בשירותים המוצעים באתר וביישומיו אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ אישי מכל סוג  ו/או ייעוץ מומחה ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו ו/או התוכנית ו/או תכני התוכנית ו/או  כל שימוש במידע המצוי בתוכנית ו/או באתר ויישומיו  ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

ט.ל.ח.

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות